Privacy Statement

Als zorgaanbieder en aanbieder van luxe kleinschalige woonservices hebben wij regelmatig te maken met vertrouwelijke privacy- en persoonsgegevens. Gegevens van onze bewoners, van diens vertegenwoordigers, van onze medewerkers en van onze samenwerkingspartners.

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van deze gegevens van essentieel belang is. U moet er op kunnen vertrouwen dat wij uw gegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het voldoen aan deze wetten houdt in dat wij uw gegevens alleen verzamelen en verwerken voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. Via deze privacy verklaring informeren wij u over uw rechten en onze plichten.

Uw gegevens
In onze organisatie werken zorgverleners met verschillende externe disciplines nauw samen. Bij elke zorgverlener waarvan u zorg ontvangt of bij in behandeling bent of bent geweest, heeft u een eigen dossier.

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens uiteraard voor de zorgverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens ook voor het voeren van de (financiële) administratie en voor (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over onze dienstverlening. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens onder andere wanneer u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger informatie bij ons aanvraagt, zich bij ons aanmeldt of inschrijft en wanneer u zorg en woonservices van ons ontvangt en betrekt. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen of wanneer wij uw dossier van een andere zorgverlener overnemen.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt gevraagd of u het gebruik van cookies wilt accepteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit tekstbestand bevat gegevens die u op onze website invoert. Door het gebruik van cookies kunnen wij u op de website beter van dienst zijn door bijvoorbeeld gegevens te tonen die specifiek op uw locatie van toepassing zijn zodat u hier niet naar hoeft te zoeken.

Wat zijn de plichten van Compartijn?
Volgens de AVG zijn wij de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die in de verschillende huizen van Compartijn plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  - voor verlening van onze woonservices en zorg, voor de (financiële) administratie en voor het waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening;
  - voor doelmatig beheer en beleid;
  - voor de ondersteuning van wetenschappelijk- en kwaliteitsonderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Wanneer er sprake is van een voornemen om gegevens voor een ander doel te gebruiken en te verwerken worden u en uw eventuele (wettelijk) vertegenwoordiger voorafgaand geïnformeerd;
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de afdeling Familymanagement van Compartijn, onze Vrouw of Heer des Huizes, maar ook via een formulier of via onze website;
 • Alle medewerkers binnen Compartijn hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening, waarbij wettelijke bewaartermijnen prevaleren. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste zorgdatum).


Wie heeft inzicht in uw gegevens?
Onze zorgverleners en externe samenwerkingspartners die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorgverlening aan u kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moet onder andere worden begrepen: de zorgverleners van Compartijn waarvan u de zorg dagelijks ontvangt, de huisarts waarbij u onder behandeling staat, de assistent, de praktijkondersteuner. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor uw behandeling.

Naast de huisarts worden uw gegevens, wanneer uw situatie daarom vraagt, uitgewisseld met andere externe disciplines zoals een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, de apotheek of het ziekenhuis. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming wanneer u zich bij ons aanmeld. Pas nadat u uw toestemming heeft gegeven, wisselen wij gegevens uit.

Onze directie en het managementteam kunnen uw gegevens raadplegen voor doelmatig beheer en beleid, voor kwaliteitsonderzoek en voor eventuele klachtenbehandeling.

Veiligheidsmaatregelen
Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Compartijn is ICT-gecertificeerd voor de norm informatiebeveiliging in de zorg en werkt met gecertificeerde ICT dienstverleners. Soms geven wij aan derden de opdracht om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat zo'n derde organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt.

Omgaan met datalekken website 
Compartijn verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten, contactpersonen, medewerkers en anderen. Hierbij gaat het niet alleen om ‘gewone’ persoonsgegevens zoals naam en adres, maar ook om gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens. Compartijn heeft maatregelen getroffen om deze gegevens te beschermen tegen onbedoeld gebruik, wijziging of verlies.  

Ondanks de getroffen maatregelen kan het voorkomen dat persoonsgegevens onbedoeld voor derden beschikbaar komen, worden gewijzigd of gewist. Dat wordt een datalek genoemd. Wanneer een datalek wordt ontdekt, dan meldt de medewerker dit zo snel mogelijk bij zijn of haar leidinggevende én bij de functionaris voor gegevensbescherming. Hiervoor is een speciaal e-mailadres beschikbaar.  

Na ontvangst beoordeelt de functionaris voor gegevensbescherming de melding. Wanneer het daadwerkelijk om een datalek gaat wordt de Raad van Bestuur geïnformeerd. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt onderzoek ingesteld naar de oorzaak en worden maatregelen getroffen om de gevolgen van het datalek zoveel mogelijk te beperken. De Raad van Bestuur meldt het datalek binnen 72 uur na het ontdekken ervan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. 

Wanneer sprake is dat het datalek een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, dan worden de betrokkenen zo snel mogelijk over het datalek geïnformeerd en de gevolgen die het voor hen heeft. Ook worden zij geïnformeerd over wat zij kunnen doen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken en met wie zij contact op kunnen nemen wanneer zij vragen hebben over het datalek. 

Het datalek wordt vastgelegd in het register van datalekken met als doel de datalekken te evalueren en verbeteringen door te voeren in de beveiligingsmaatregelen.

Uw rechten
U heeft rechten ten aanzien van uw dossier:

 1. Recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 2. Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen;
 3. Recht van correctie aanvulling of verwijdering (vergetelheid) van de gegevens in uw dossier;
 4. Recht op toevoeging van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 5. Recht om gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 6. Recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van gegevens te verzetten.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Compartijn. Hierbij kunnen uw belangen ook worden behartigd door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde).

Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking (zoals bijvoorbeeld het delen van uw gegevens met uw huisarts of uw apotheek) kunt u deze altijd intrekken.

Contact en vragen
Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij de afdeling Familymanagement van Compartijn of bij de betreffende locatiemanager
Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kunt u dit aangeven bij uw locatiemanager

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Frans Schreuder via e-mail: dataprotectie@compartijn.nl of via ons algemene telefoonnummer 088 572 18 39.

Informatie
Aanvullende informatie over uw privacy en relevante wetgeving, vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Laatste update: 24 juni 2020

Door Compartijn.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Niet meer tonen