Kwaliteitsborging: leren en verbeteren

Uw zorg en ondersteuning van Compartijn voldoen aan alle kwaliteitseisen. In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in werking getreden. ‘Wonen met zorg’ (particuliere woonzorgvoorzieningen) werd daarmee gelijkgesteld met ‘zorg met wonen’ (intramurale instellingen). Daarmee werd ook aangesloten bij de Governancecode Zorg. Uiteraard conformeren wij ons daaraan. In maart 2017 is het nieuwe Toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van kracht geworden. Even later is ook het landelijke programma Waardigheid & Trots ingevoerd. Alles gericht op een kwaliteitsverbetering en -borging in de (ouderen)zorg. Compartijn heeft een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd en is sinds december 2018 zelfs ISO 9001:2015 gecertificeerd. Leren en verbeteren zijn hierbij de kernwoorden.

Download hier ons Kwaliteitsverslag 2018.

Klanttevredenheidsonderzoek

Compartijn heeft in de afgelopen maanden haar eerste Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gehouden. Op de in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gehanteerde aandachtsgebieden scoren wij gemiddeld tussen 7 en 8. Op de Net Promotor Score (NPS) scoren wij +26,5. Dat zijn mooie waarderingen. Leren en verbeteren. De komende periode zullen wij gebruiken om volgend jaar nog hogere waarderingen voor klanttevredenheid en kwaliteit te laten zien.

Klantbeleving

Zorgkaart Nederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland. Het is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar men informatie kan vinden en delen om een keuze te maken voor een zorgverlener.

Bent u tevreden over de dienstverlening van Compartijn? Dan nodigen wij u uit om uw ervaring met onze organisatie te delen op zorgkaartnederland.nl. Waarderingen op Zorgkaart Nederland geven ons inzicht in de door u ervaren kwaliteit van onze dienstverlening en uw eventuele aanvullende wensen en behoeften. Op deze wijze kunnen we leren en verbeteren.

Deel hier uw ervaring met Compartijn.

Exclusiecriteria

Binnen Compartijn willen wij onze bewoners en hun familie gegarandeerd goede zorg en ondersteuning leveren en een veilige en prettige leefomgeving bieden. Helaas zien wij dat dit niet altijd mogelijk is. Daar moeten we reëel in zijn. Op basis van deze ervaring hebben wij exclusiecriteria geformuleerd die wij hanteren om al onze bewoners kwalitatieve zorg te kunnen leveren in een veilige omgeving. Deze exclusiecriteria zijn van toepassing op bewoners:

  • met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie; 
  • met een dominante verslavingsproblematiek;
  • die een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen; 
  • met een Rechtelijke Machtiging (RM) en In Bewaar Stelling (IBS);
  • die een dusdanige individuele vrijheidsbeperkende maatregel behoeven dat andere bewoners deze maatregel ook als vrijheidsbeperking zullen ervaren;
  • die zeer intensief gerevalideerd moeten worden;
  • die afhankelijk zijn van beademing;
  • die intraveneuze voeding of medicatie, intrathecale pompen etc. nodig hebben.

Privacy

Als zorgaanbieder en aanbieder van luxe kleinschalige woonservices hebben wij regelmatig te maken met vertrouwelijke privacy- en persoonsgegevens. Gegevens van onze bewoners, van diens vertegenwoordigers, van onze medewerkers en van onze samenwerkingspartners. Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van deze gegevens van essentieel belang is. U moet er op kunnen vertrouwen dat wij uw gegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen.

Download hier onze privacyverklaring.

Klachtenprocedure

Met ingang van januari 2017 moeten zorginstellingen voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zo ook wij. Daartoe hanteren wij een klachtenregeling, die deel uitmaakt van onze woonserviceovereenkomst. En hebben we een klachtenfunctionaris beschikbaar in de persoon van Bert de Regt. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.

De klachtenregeling van Compartijn kunt u hier downloaden.

Door Compartijn.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Niet meer tonen